Aagmäldeti Nùtzer chönne bi de Wikipedia di intèrni E-Mail-Funktion benùtze. Sälli erfǜllt zwei Ùfgabe – normalerwiss dient zùr Kommunikation zwüsche Wikipedia-Nùtzer ùn wenn nötig au zùm e nöis Basswort züesände loo. E Nùtzer isch nìt verpflichtet, sinni E-Mail-Adräss aazgee.

D'Funktion ändere

Jede Nùtzer cha sinni E-Mail aagee, ändwäder diräkt bi de Aamäldig odder denooch ìn sinne persöönlige Iistellige. Si müeß deno bstätigt wèrre (lüeg unde), wenn des gmacht isch, no cha dr jede aagmäldete Nùtzer E-Bost schribe, wùù sälber e Adräss aagee hät, ùn duu sälber chasch sonige Nùtzer au schribe.

 
S Bearbeitigsfäld, wùù de E-Mail-Tekscht iigee chasch.

Wenn e nöie E-Brief verfasse wottsch, no gohsch zèrscht ùf d'Nùtzersitte vùm Adressat. Dört findsch ìn de Liiste ùf de linke Sitte under em Titel Wärchzügchäschtli d'Schaltflächi Es Mail schrybe, wùù di zù de Spezialsitte Spezial:E-Mail/Nùtzername witterleitet. Wenn de d'E-Mail abschìcksch, no griegt de Adressat automatisch dinni E-Mail-Adräss ùn cha dr an sälli antworte. Mer cha ǜbber s Brogramm MediaWiki keini Aahäng versände, sällewääg müesch e Nùtzer zèrscht sälber aaschribe, wenn èr dììr e Aahang schìcke soll.

D'Wikimedia Foundation veröffentligt dinni E-Mail-Adräss nìt (lüeg Wikipedia:Dateschùtz). Nùmme wenn duu eme andere Nùtzer schribbsch odder antwortsch, no cha-n-èr si usefinde. Zùdèm cha's voorchùù, dass e E-Mail vù öbber anderem an dich nìt züegstellt wèrre cha, wiil s Bostfach ǜbberfǜllt odder d'Adräss ùùgültig isch; deno wird d'Mail an de Verfasser zrùckgschìckt ùn er erfahrt dinni Adräss.

Iistellige ändere

 
De Abschnìtt ìn de persöönlige Iistellige.

De chasch dinni Adräss allewiil ändere odder ùs dinne Iistellige entfèrne, sodass si niemer meh verwände cha.

S Entfèrne hät abber au e Noochdeil – wenn de emoll dii Basswort vergìssisch, no isch kei automatischi Züesändig vù me-ne nöie mööglig. Deno chasch dii Nùtzerchonto nǜmmi bruuche. Es gìt abber d'Option, dass dr zwaar niemer schribe, dinni E-Mail-Adräss abber bruucht wèrre cha gò dr e nöis Basswort züesände (wähl ìn dinne Iistellige de Menüpunkt E-Mails vo anderne Benutzer zuela (dyni E-Mail-Adrässe wird nid wyterggä!) aa).

Bstätigung ändere

D'E-Mail-Funktion cha èrscht verwändet wèrre, wenn sichergstellt isch, dass es d'Adräss au wirklig gìt ùn si dììr ghöört. Säll isch am 1. Mèrz 2006 iigfiehrt worre ùn hät au Adrässe bedroffe, wùù devoor schù bruucht worre sìn. Zwäck isch d'Vermidig vù Mìssbruuch – ohni d'Bstätigung chönnt öbber e „blinds“ Chonto aalege, e falschi odder ìnexistänti E-Mail-Adräss aagee ùn massewiss Spam an anderi Wikipedia-Nùtzer verschìcke.

D'Bstätigung nǜmmt s Brogramm MediaWiki automatisch voor. Ammanne chönne nìt debii hälfe odder de Voorgang kondrolliere.

Bstätigung dùùrefiehre
  1. Lüeg zèrscht ìn dinne Iistellige under em Titel E-Mail-Optione, ob dinni Adräss schù bstätigt worre isch. Wenn joo, no mießt de Satz E-Mail-Bstätigung: Dys E-Mail isch am 19:56, 2008 Okt. 6 (variabels Datùm) bestätiget worde under de beide graue Tèkscht erschine.
  2. Bass ùf, dass de d'Adräss richtig gschrìbe häsch, bevoor dr si abspiichersch. Bi'me-ne Schribbfehler griegt vìllicht öbber anders d'Bstätigungsaafroog.
  3. Wenn si nò nìt bstätigt worre-n-isch (was ìn de Iistellige aazeigt wird), no findsch ìn de Iistellige e Schaltflächi E-Mail-Adrässe la bestätige. Wenn de dört drùfdrùcksch, no griegsch nooch wenige Minute e E-Mail mìt eme Link ùn de Ùfforderig, em z folge. Wenn des machsch, no sott dinni Adräss bstätigt sii – de chasch es noochbriefe, indèm dr ùf de Iistelligssitte nooch em obige Bstätigungstèkscht süechsch.
 
Die Mäldig erschiint, wenn de em Link gfolgt bisch.


Sunschtigi Hììwiis
  • Wenn d'Adräss nìt bstätigt worre isch, no isch d'E-Mail-Funktion deaktiviert.
  • De müesch dinni Adräss nùmme eimool bstätige.
  • Soball de abber ìn de Iistellige d'Adräss ändersch ùn di nöii abspiichersch, no wird dr automatisch wìdder e Bstätigungsmail züegsändet; bìs de dört em Link folgsch, blibbt d'E-Mail-Funktion deaktiviert.
  • Falls de dich defǜr entscheidsch, d'Adräss z deaktiviere, no bruucht's kei witteri Bstätigungsmail.
Tèchnischi Aamèrchige
  • S Format vù de E-Mail-Adrässe isch nìt vorhäär ùf RFC-Gültigkeit brieft. Sällewääg sottsch duu dinni Adräss sälber ǜbberbriefe, bevoor dr si aagisch.
  • Hindergrundinformatione zù de E-Mail-Bstätigung findsch ùf de (änglischsproochige) Meta-Sitte Email notification. De Tèkscht vù de Bstätigungs-Mail cha mer ùf de Sitte MediaWiki:Confirmemail body ändere.

Hüffigi Froge ändere

Chönne anderi Nùtzer d'Adräss seh, wùù-n-i aagìb?
Nei, grundsätzlig cha si niemer seh, au nìt d'Ammanne; nùmme Entwìckler ùn Server-Administratore hän Züegang dezüe, vgl. Dateschùtzhììwiis. Èrscht wenn de d'Mail vù öbber anderem beantwortsch odder sälber e Mail verschìcksch, cha de Adressat dinni Adräss ùn dii Nùtzername seh.
Ich wott keini E-Mails vù andere Nùtzer chönne griege, wott abber mii Nùtzerchonto gege de Verlust vù minnem Basswort absichere. Isch des mööglig?
Jo, ùn zwaar indèm de d'Adräss zwaar aagisch ùn de Menüpunkt e-Mails vo anderne Benutzer zuela ùf de Sitte Spezial:Ystellige aawählsch.
Isch Spam z befürchte, wenn i minni E-Mail-Adräss aagìb?
Nei, wiil d'Adräss nìt öffentlig iigseh wèrre cha. Nadürlig isch Spam allewiil mööglig, au ìm E-Mail-Verchèhr usserhalb vù de Wikipedia, wenn de si bruuchsch zùm mìt andere kommuniziere odder si sogaar öffentlig ìn de Wikipedia aagisch (z. B. ùf dinner Nùtzersitte), was nìt rootsaam isch.
Ich bì schù lang e aagmäldete Nùtzer ùn ha d'E-Bost-Funktion doch friejer chönne nùtze, müeß i si jetz ächt bstätige?
Joo, alli mien d'Adräss eimool bstätige loo, säi's nùmme zùm s Basswort absichere.
Ich ha e Bstätigungs-E-Mail aagfrogt, abber si isch nò nìt aachùù, was soll i jetz mache?
Ìm Normalfall goht s Züesände nùmme wenigi Minute, ìn Einzelfäll vìllicht emoll e baar Stunde. S Link, wùù dr zùr Bstätigung züegschìckt wird, isch bìs sìbe Daag nooch de Züestellig gültig, de häsch also no gnüeg Zitt. Ansunschte chasch au e nöii Bstätigungs-Mail aafordere, deno isch allerdings nùmme no derre ihr Link gültig.
Cha-n-i sicher sii, dass d'E-Mail bim Adressat aachùù isch?
Nìt völlig sicher. Normalerwiss bruuche d'Mails nùmme Minute zùm aachùù. Wenn bi de Dienschträchner Broblem ùfdrätte, no cha de Versand au moll verzögert werre, ganz sälte au ganz ussfalle. Ìm Zwifelsfall schìcksch d'Mail no moll odder frogsch ihr Adressat ùf sinner Diskussioonssitte, ob er/si d'Mail griegt hät. Zùdèm chasch under em E-Mail-Bearbeitigsfäld d'Option Schick e Kopii vu dr E-Mail a mii aktiviere.
Müeß i soo vili Bstätigunge abwìckle, wie-n-i Nùtzerchonte ha?
Nei. Wenn e SUL-Chonto häsch, no wird d'E-Mail-Adräss global bstätigt.
Ich ha mii Basswort vergässe ùn kei E-Mail aagee odder di letschti nìt bstätigt. Was jetz?
Leider gìt's kei Möögligkeit, e nöis Basswort aazfordere ùn dr wìdder Züegang zùm Chonto z verschaffe. De müesch di mìt eme nöie Nùtzername aamälde.
Ich ha d'E-Mail-Adräss wölle aktiviere ùn es isch e Mäldig „Ungültige Bstätigungscode. Eventuäll isch de Code wìdder ungültig worre.“ chùù.
Ändwäder häsch dr mehreri Bstätigungscodes züeschìcke loo, deno isch nùmme de letscht Code gültig, odder de häsch z lang gwartet ùn de Code isch abgloffe. Ìn dèm Fall bìttschöön eifach eimool e nöie aafordere ùn d'Aawisige vù de E-Mail gnau befolge.
Ich ha als Tèst vù de E-Mail-Funktion e Mail an mich sälber gschrìbe, si chùnnt abber nìt aa. Isch d'Mailfunktion deaktiviert?
Wohrschinnts hät de Mailaabieter d'Mail als Spam erkännt ùn abgfange. Lüeg, ob dinni Spam-Iistellige z „scharf“ iigstellt sìn.

Mailingliste ändere

 

D'Wikimedia bedribbt Mailingliste wie zùm Bispììl WikiAls-l, si hän abber nüt mìt de E-Mail-Funktion z düe ùn wèrre unabhängig vù-n-ere verwaltet. Wäge dèm cha mer au verschìdeni E-Mail-Adrässe bruuche.

Wenn e Mailingliste aboniersch, no chönne alli andere Abonnänte dinni E-Mail-Adräss seh, au wenn de sälber keini Mails versändsch. D'Archiv sìn viilmool öffentlig ùn wèrre au no durch de Aabieter gmane.org züegänglig gmacht. Wenn e Mail eimool ǜbber e Mailingliste verschìckt häsch, no cha si nǜmmi entfèrnt wèrre (usser ìn Exdremfäll).