Hilf:Logbiecher

D'Logbiecher sìn ìn de Wikis Spezialsitte, wùù bstìmmti Voorgäng brotokolliere wie zùm Bispiil Sitteverschiebige. Mer cha alli Logbiecher nooch Benùtzer ùn/odder Sitte filtere. Es losst sich au iistelle, well de spötest Zittpunkt soll sii, vù wùù mer Änderige wott seh. E Deil vù de Logbiecher werre ìn de kombinierte Aazeig ùfglistet, di andere findsch ùf derre Sitte.

Logbiecher fǜr Bürokrate-FunktioneBearbeite

NamesänderigslogbüechBearbeite

Doo werre d'Änderige vù Nùtzernäme ùfzeichnet. Sii Typ isch renameuser.

Botstatùs-LogbüechBearbeite

Säll Logbüech zeichnet d'Erdeilige ùn Entziehige vùm Botstatùs ùf. Sii Typ isch makebot

Rächt-LogbüechBearbeite

Säll Logbüech brotokolliert d'Rächtänderige. Sii Typ isch rights.

Logbiecher fǜr Administrator-FunktioneBearbeite

Benùtzersperr-LogbüechBearbeite

Säll Logbüech zeichnet ùf, wèm ùn vù wèm ìn de letschte Zitt s Konto gsperrt odder entsperrt worre isch. De Typ vùm Logbüech isch block.

Import-LogbüechBearbeite

Doo werre d'Import ùs andere Wikis iidrage. De Typ isch import.

Patrouillier-LogbüechBearbeite

Ìn dèm Logbüech findet mer e Brotokoll vù de patrouillierte Artikelversione. De Typ devùù isch patrol.

Lösch-LogbüechBearbeite

Doo werre d'Löschige ùn Wìderheerstellige vù Wikipedia-Sitte iidrage. De Typ vùm Logbüech isch delete.

Sitteschùtz-LogbüechBearbeite

Ùf derre Logbüechsitte findsch e Ùflistig vù Sitteschǜtz ùn -fräigabe. De Typ isch protect.

Vereinigungs-LogbüechBearbeite

Säll Logbüech zeichnet ùf, welli Versioonsgschichte zletscht vereinigt worre sìn. Ìm Logbüech sii Typ isch merge.

Versioonsmarkierigs-LogbüechBearbeite

Doo findsch e Brotokoll vù Markierigsvoorgäng. De Typ isch review.

Sittekonfiguratioons-LogbüechBearbeite

Säll Logbüech zeichnet ùf, ob fǜr e konfigurierti Sitte di letschti markierti odder di nöisti Version soll aazeigt werre. De Typ isch stable.

Logbiecher fǜr alli AawänderBearbeite

Datäi-LogbüechBearbeite

Säll Logbüech zeichnet ùf, was fǜr Bilder gradd ùfeglade worre sìn, genau wie d'Sitte Nöii Datäie. Sii Typ isch upload.

Nöiaamäldigs-LogbüechBearbeite

Des Logbüech brotokolliert d'Aamäldige vù nöie Nùtzer. Sii Typ isch newusers.

Verschiebigs-LogbüechBearbeite

Säll Logbüech zeichnet d'Verschiebige vù Wikipedia-Sitte ùf. De Typ isch move.