Kabinett Maier III (Wirttebärg-Bade)

S Kabinett Maier III het vum 11. Jänner 1951 bis 25. April 1952 d Landesregierig vu Wirttebärg-Bade bildet.

Amt Name Bartei
Minischterbresidänt Reinhold Maier DVP
Stellverdrätter vum Minischterbresidänt Hermann Veit SPD
Wirtschaft
Inners Fritz Ulrich SPD
Juschtiz Reinhold Maier DVP
Kultus un Unterricht Gotthilf Schenkel SPD
Finanze Karl Frank DVP
Arbet David Stetter SPD
Ernehrig un Landwirtschaft Friedrich Herrmann DVP