Vorlage:Promotional/vi

Đã giữ bản quyền

Đây là một hình mà người khác đã giữ bản quyền được trưng bày bởi một tổ chức để quảng bá công trình hay sản phẩm, ví dụ như trong tờ rơi quảng cáo.

Bản quyền có nhiều khả năng được giữ bởi tổ chức phân phát tờ quảng cáo hay họa sĩ tạo ra hình; bạn phải cho biết nguồn của hình làm bằng chứng cho bản quyền tác giả.

Việc sử dụng hình chụp có độ phân giải thấp các tờ quảng cáo để:

là phù hợp với sử dụng hợp lý theo luật bản quyền Hoa Kỳ. Các hình thức sử dụng khác, ở Wikipedia hay ở nơi khác, đều có thể là vi phạm bản quyền. Xem thêm bản quyền ở Wikipedia.

Với người truyền hình lên: xin ghi lại lời giải thích về sự sử dụng hợp lý cho từng việc sử dụng, tại trang mô tả về hình, và nguồn của hình ảnh cũng như thông tin bản quyền.

ACHTUNG: Bitte verwende die Vorlag nit direkt! Si dient nur als Ibersetzung. Verwende wege dem {{Promotional}}!

HINWEIS: Bitte verwende diese Vorlage nicht direkt! Sie dient nur als Übersetzung. Verwende stattdessen {{Promotional}}!

NOTE: Please do not use this template directly! This is just for translation. Use {{Promotional}}!