Ergebniss vo de Revolution 1848

D Revolutione
vun 1848
Vorgschicht
Fronkrich
Bi d Habsburger
Im ditsche Bund
Di Badisch Revolution
Z Italie
De polnisch Ufstond
Ergebnis

D Ergebniss vun de Revolution vun 1848.

... Mir sin gschlage un ernidrigt worre ... usenonder tribe, iigsperrt, entwaffnet worre n d Miil sin is gstopft worre. S Schicksal vun de eiropäisch Demokratii isch uns us d Händ gschlipft.
Pierre Joseph Proudhon, noch em Fehlschlag vun 1848, us The Age of Revolution and Reaction, (references), by Charles Breunig.

Zeh Johr no de 48er Revolution het sich nit vil gändert ghet un viil Hischtoriker sähn s als Fehlschlag on. Uf de ondre Sitt sin Ditschlond un Italie zwonzg Johr speter vereinigt gsi un s het au e paar umittelbari Verbesserunge gäh. De Feudalismus isch z Eschtrich un z Preiße 1850 abgschafft worre un d Liibeigene sin frej worre. D Mittelklass het wirtschafli un politisch Kraft gwunne. Z Fronkrich isch s Wahlrecht blibe. Mit de Hilf vun Russlond isch Serbie om 19. Februar 1861 frej worre. D Habsburger hän de Ungarn meh Selbschtbstimmung im Usglich vun 1867 gäh.

Nochdem di Biirgerlige s Meischt, wu si gfordert gha hän, kriegt hän, hän si au de Unterschichte ebis abgäh zum de Marxismus bekämpfe.

1848 hän d Revolutionär no Idealismus ghet, sin aber au vun ihre Ziil her in verschideni Richtunge ufteilt gsi, sozial, wirtschaftli, liberal un national. Di Konservative hän des usgnutzt un d Revolutionär hän unter de mittelmäßige Fiehrung glitte. Biirgerligi Revolutionär hän d Unterschicht gfiirchtet, wil die ondri Ziil ghet hän. D Konterrevolutionär hän des usgnutzt. Wu e paar Reforme durichgfiehrt worre sin, hän au e paar vun de Revolutionär d Luscht verlore. Wu d Habsburger de Feudalismus ufghobe hen, hän viili nimm witer mache welle.

Brittanie het d Revolution nit unterstitze kinne, will di eigene Burger wie d Ire fir e greßri Autonomie kämpft hän. S aristokratisch Russlond het lieber de Habsburgr ghulfe zum e ungarischi Splittergrupp in de Griff z kriege.

Russlond isch allno feudal gsi un d Bure sin unterdruckt worre, Britannie isch induschtrialisiert gsi aber d Meinigsfrejheit un s Reformgsetz vun 1832 hen de Unterschiid usgmacht.

Unter em Strich sin in Ditschlond un z Fronkrich autokratischeri Syschtem blibe un e starik prägts Klassesyschtem. D Reforme sin nume e Tropfe uf d heiß Stei gsi un d Privilegie sin nit ogriehrt worre. Au di nationale Traim vun 1848 sin verflosse gsi.

D italienisch un di ditsch Bewegung hän aber ebis Wichtigs ufbrocht: Ditschlond isch vereinigt worre noch em 1870er-Krieg mit Fronkrich, Italie het sich als Königriich Italie 1861 vereinigt, derwilscht in de USA grad de Burgerkrieg gsi isch.

Viil ditschi Liberali, d 48er, sin in d USA usgwondert. Si hän ihr Geld, ihri Kepf und Fähigkeit us Ditschlond mitgnumme un uf de Sitt vun de Nordstaate im Burgerkrieg kämpft. Iber 177.000 Ditsch-Amerikoner hän fir d Abschaffung vun de Sklaverei kämpft.

Dä Artikel basiert uff ere fräie Übersetzig vum Artikel „Conclusions_of_the_Revolutions_of_1848“ vu de änglische Wikipedia. E Liste vu de Autore un Versione isch do z finde.