Text:Louis Zumstein/Ein Traum an Dich

Louis Zumstein (1805–1871)

Ein Traum an Dich

Was fräg-eh noah mim oalte Schue
La d’bêscho Zongè nomma thuè:
Kein guetè Mensch escht nie derbi;
Wier wèllèn gèng rècht loschteg si!

Wier hein als was eim noh geid:
D’Iiebo Sonno escht endsche Freid
An trûé Frenn em Fall der Noth,
An Trepfo Melch on as betzje Brod.

Färror-der, wenn’t ni witor kennscht,
De bescht froh wenn’t mech noh fennscht,
Eh meinèn’s wôhl, thue das vèrschtoa,
Wier thien z’lètscht noh zièmè-schloa.

Lôs! eh hän-der’s mengs-Moal gseid,
D’Eh –, wenn di ni versche geid
So escht aschò as Zeiche doa.
Daß-mo nemmè druf chann goa.

Eh meinen wol on glaupèn rècht
Es gangè dièr wie mier so schlècht:
Ech hän trûd mim liebschte Ding
O’ was es gsid? min ärgschtè Fenn.

Häm-meh z’Ongleck nedèr tregt,
Mängs escht auch am Gleck èrschtegt:
Drom hein Mued o’ hä-dech uf
Soscht geischt gweß noch eror druf!

Om detz Lèbè, escht das dèr-Wièrd?
Eh wellte lieber eh were em Hièrd!
Doch hein Mued, es escht gèng Zit
Bes a-Moal en-ds Grab eim lith!!

Was fräg-eh noa mim oaltè Schue?
La d’bêscho Mule nomma thuè:
Kein guetè Mensch escht nie derbi;
Wier wèllèn gèng rècht loschteg si!