Louis Zumstein (1805–1871)

Machiavel

Wesst’ èr auch von dèm Tawel,
Dier mo nènnt Sir Machiavel?
Dier als hä ghäbèd en dèr Wield,
Blos oft d’ Macht, on blos of ds’ Gield.

Mo selle ni gä Melch wie d’ Chuè,
Mo selle wie dèr Fox thued thuè;
Nie kei Hann an’s Gwessä lecke
On geng eis fer ds’ andra siäge.

Mo selle d’ Meinong enna bholtä,
Gèng vèrschprächè on nie hoaltä,
Gèng èmpfoa on nie èrgä,
Mo gangè dè dè rèchte Wä.

Alle Mettle sige guet,
Wenn’sch au choschten meh als Blued,
Om z’ èrlangä di Grosso Chraft,
Di eis bhere Meischter macht.

Mengè Prenz met deschèr Lehr
Escht chiemäd woll dèm Cheisèr fer;
Doch fer alle hä di Lehr ni gsorgäd,
Machiavel escht oarmä gschtorbed.