Wortschàtz vum Milhüüser Dialekt

Milhüüser Wàppa
Milhüüser Wàppa
Zruck zum àlemànnischa Wiktionary

Do steht a Wortschàtz-Sàmmlung ìm Elsassischa vu dr Milhüüsergegend.


Bedittung vu da Àbkìrzunga:

 • N: Nomen (Subschtàntiv)
 • m: masculin
 • f: feminin
 • nt:neutrum
 • pl: pluràl
 • Adj: Adjectiv
 • Adv: Adverb
 • Lok: Lokution
 • Präp: Präposition
 • V: Verb


Zàhla

ändere
Zàhla
Zàhla

 Zàhl  DitschZahl  Frànzeeschnombre  Anglischnumber   Kat:N f Pluràl:Zàhla


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 null  Ditschnull  Frànzeeschzéro  Anglischzero   Kat:Zàhl (0)

 eins  Ditscheins  Frànzeeschun  Anglischone   Kat:Zàhl (1)

 zwei  Ditschzwei  Frànzeeschdeux  Anglischtwo   Kat:Zàhl (2)

 drèi  Ditschdrei  Frànzeeschtrois  Anglischthree   Kat:Zàhl (3)

 viar  Ditschvier  Frànzeeschquatre  Anglischfour   Kat:Zàhl (4)

 fìmf  Ditschfünf  Frànzeeschcinq  Anglischfive   Kat:Zàhl (5)

 sechs  Ditschsechs  Frànzeeschsix  Anglischsix   Kat:Zàhl (6)

 sewena  Ditschsieben  Frànzeeschsept  Anglischseven   Kat:Zàhl (7)

 àcht  Ditschacht  Frànzeeschhuit  Anglischeight   Kat:Zàhl (8)

 niin  Ditschneun  Frànzeeschneuf  Anglischnine   Kat:Zàhl (9)

 zehna  Ditschzehn  Frànzeeschdix  Anglischten   Kat:Zàhl (10)

 elfa  Ditschelf  Frànzeeschonze  Anglischeleven   Kat:Zàhl (11)

 zwälfa  Ditschzwölf  Frànzeeschdouze  Anglischtwelve   Kat:Zàhl (12)

 dritzenna  Ditschdreizehn  Frànzeeschtreize  Anglischthirteen   Kat:Zàhl (13)

 viarzenna  Ditschvierzehn  Frànzeeschquatorze  Anglischfourteen   Kat:Zàhl (14)

 fufzenna  Ditschfünfzehn  Frànzeeschquinze  Anglischfifteen   Kat:Zàhl (15)

 sachzenna  Ditschsechzehn  Frànzeeschseize  Anglischsixteen   Kat:Zàhl (16)

 sìbzenna  Ditschsiebzehn  Frànzeeschdix-sept  Anglischseventeen   Kat:Zàhl (17)

 àchtzenna  Ditschachtzehn  Frànzeeschdix-huit  Anglischeighteen   Kat:Zàhl (18)

 niinzenna  Ditschneunzehn  Frànzeeschdix-neuf  Anglischnineteen   Kat:Zàhl (19)

 zwànzig  Ditschzwanzig  Frànzeeschvingt  Anglischtwenty   Kat:Zàhl (20)

 drissig  Ditschdreißig  Frànzeeschtrente  Anglischthirty   Kat:Zàhl (30)

 viarzig  Ditschvierzig  Frànzeeschquarante  Anglischforty   Kat:Zàhl (40)

 fufzig  Ditschfünfzig  Frànzeeschcinquante  Anglischfifty   Kat:Zàhl (50)

 sachzig  Ditschsechzig  Frànzeeschsoixante  Anglischsixty   Kat:Zàhl (60)

 sìbtzig  Ditschsiebzig  Frànzeeschsoixante-dix  Anglischseventy   Kat:Zàhl (70)

 àchtzig  Ditschachtzig  Frànzeeschquatre-vingts  Anglischeighty   Kat:Zàhl (80)

 niinzig  Ditschneunzig  Frànzeeschquatre-vingt-dix  Anglischninety   Kat:Zàhl (90)

 hundert  Ditschhundert  Frànzeeschcent  Anglischhundred   Kat:Zàhl (100)

 tàuisig  Ditschtausend  Frànzeeschmille  Anglischthousand   Kat:Zàhl (1000)


 erscht  Ditscherster  Frànzeeschpremier  Anglischfirst   Kat:Zàhl-Adj

 zweit  Ditschzweiter  Frànzeeschdeuxième  Anglischsecond   Kat:Zàhl-Adj

 drìtt  Ditschdritter  Frànzeeschtroisième  Anglischthird   Kat:Zàhl-Adj

 viart  Ditschvierter  Frànzeeschquatrième  Anglischfourth   Kat:Zàhl-Adj

 fìmft  Ditschfünfter  Frànzeeschcinquième  Anglischfifth   Kat:Zàhl-Adj

 sechst  Ditschsechster  Frànzeeschsixième  Anglischsixth   Kat:Zàhl-Adj

 sìebt  Ditschsiebter  Frànzeeschseptième  Anglischseventh   Kat:Zàhl-Adj

 àcht  Ditschachter  Frànzeeschhuitième  Anglischeighth   Kat:Zàhl-Adj

 niint  Ditschneunter  Frànzeeschneuvième  Anglischninth   Kat:Zàhl-Adj

 zenht  Ditschzehnter  Frànzeeschdixième  Anglischthenth   Kat:Zàhl-Adj

 elft  Ditschelfter  Frànzeeschonzième  Anglischeleventh   Kat:Zàhl-Adj

 zwälft  Ditschzwölfter  Frànzeeschdouzième  Anglischtwelveth   Kat:Zàhl-Adj

 drittzent  Ditschdreizehnter  Frànzeeschtreizième  Anglischthirteenth   Kat:Zàhl-Adj

 viarzent  Ditschvierzehnter  Frànzeeschquatorzième  Anglischfourteenth   Kat:Zàhl-Adj

 fufzent  Ditschfünfzehnter  Frànzeeschqunzième  Anglischfifteenth   Kat:Zàhl-Adj

 sachzent  Ditschsechzehnter  Frànzeeschseizième  Anglischsixteenth   Kat:Zàhl-Adj

 sìbzent  Ditschsiebzehnter  Frànzeeschdix-septième  Anglischseventeenth   Kat:Zàhl-Adj

 àchtzent  Ditschachtzehnter  Frànzeeschdix-huitième  Anglischeighteenth   Kat:Zàhl-Adj

 niinzent  Ditschneunzehnter  Frànzeeschdix-neuvième  Anglischnineteenth   Kat:Zàhl-Adj

 zwànzigscht  Ditschzwanzigster  Frànzeeschvingtième  Anglischtwentieth   Kat:Zàhl-Adj


 a hälfta  Ditschein halb  Frànzeeschun demi  Anglischhalf   Kat:Quàntum (1/2)

 ànderdhàlwa  Ditscheins un ein halb  Frànzeeschun et demie  Anglischone and a half   Kat:Quàntum (1 + 1/2)

 zweiahàlb  Ditschzwei un ein halb  Frànzeeschdeux et demie  Anglischtwo and a half   Kat:Quàntum (2 + 1/2)


 z'hàlb zweit  Frànzeeschà deux   Kat:LokSa sìn z'hàlb zweit kumma.  FrànzeeschIls sont venus à deux (personnes).)

 z'hàlb drìtt  Frànzeeschà trois   Kat:LokSa wohna z'hàlb drìtt ìn dam Hüss.  FrànzeeschIls vivent à trois dans cette maison.)

 z'hàlb viart  Frànzeeschà quatre   Kat:Lok

 z'hàlb fìmft  Frànzeeschà cinq   Kat:Lok

 z'hàlb sechst  Frànzeeschà six   Kat:Lok

 z'hàlb sìbt  Frànzeeschà sept   Kat:Lok

 z'hàlb àcht  Frànzeeschà huit   Kat:Lok

 z'hàlb niint  Frànzeeschà neuf   Kat:Lok

 z'hàlb zehnt  Frànzeeschà dix   Kat:Lok

Fàrwa

ändere
Fàrwa
Fàrwa

 Fàrb  DitschFarbe  Frànzeeschcouleur  Anglischcolor   Kat:N f Pluràl:Fàrwa


 rot  Ditschrot  Frànzeeschrouge  Anglischred   Kat:Adj
 rossarot  Ditschrosa  Frànzeeschrose  Anglischpink   Kat:Adj
 orange  Ditschorange  Frànzeeschorange  Anglischorange   Kat:Adj
 gaal  Ditschgelb  Frànzeeschjaune  Anglischyellow   Kat:Adj
 grian  Ditschgrün  Frànzeeschvert  Anglischgreen   Kat:Adj
 blàui  Ditschblau  Frànzeeschbleu  Anglischblue   Kat:Adj
 vèialett  Ditschviolett  Frànzeeschviolet  Anglischpurple   Kat:Adj
 brüün  Ditschbraun  Frànzeeschbrun  Anglischbrown   Kat:Adj
 beige (bèèsch)  Ditschbeige  Frànzeeschbeige  Anglischbeige   Kat:Adj
 wiss  Ditschweiß  Frànzeeschblanc  Anglischwhite   Kat:Adj
 gràui  Ditschgrau  Frànzeeschgris  Anglischgrey   Kat:Adj
 schwàrz  Ditschschwarz  Frànzeeschnoir  Anglischblack   Kat:Adj


 heiter  Ditschhell  Frànzeeschclair  Anglischlight   Kat:Adj
 dunkel  Ditschdunkel  Frànzeeschfoncé  Anglischdark   Kat:Adj
 heiterblàui  Ditschhellblau  Frànzeeschbleu clair  Anglischlightblue   Kat:Adj
 dunkelblàui  Ditschdunkelblau  Frànzeeschbleu foncé  Anglischdarkblue   Kat:Adj
 heiterbrüün  Ditschhellbraun  Frànzeeschbrun clair  Anglischlightbrown   Kat:Adj
 dunkelbrüün  Ditschdunkelbraun  Frànzeeschbrun foncé  Anglischdarkbrown   Kat:Adj

Fàmìlia

ändere
Fàmìlia
Fàmìlia

 Fàmìlia  DitschFamilie  Frànzeeschfamille  Anglischfamily   Kat:N f Pluràl:Fàmìlia


 Mànn  DitschMann  Frànzeeschmari  Anglischhusband   Kat:N m Pluràl:Manner

 Fràui  DitschFrau  Frànzeeschfemme  Anglischwife   Kat:N m Pluràl:Fràuia

 Vàtter  DitschVater  Frànzeeschpère  Anglischfather   Kat:N m Pluràl:Vatter

 Müeter  DitschMutter  Frànzeeschmère  Anglischmother   Kat:N f Pluràl:Miater

 Pàppa  DitschPapa  FrànzeeschPapa  AnglischDad   Kat:N f Pluràl:Pàppa

 Màmma  DitschMama  FrànzeeschMaman  AnglischMumm   Kat:N f Pluràl:Màmma

 Unkel  DitschOnkel  Frànzeeschoncle  Anglischuncle   Kat:N m Pluràl:Unkel

 Tànta  DitschTante  Frànzeeschtante  Anglischaunt   Kat:N f Pluràl:Tànta

 Großvàtter  DitschGroßvater  Frànzeeschgrand-père  Anglischgrandfather   Kat:N m Pluràl:Großvatter

 Großmüeter  DitschGroßmutter  Frànzeeschgrand-mère  Anglischgrandmother   Kat:N f Pluràl:Großmiater

 Papapa  DitschOpa  FrànzeeschPapi  AnglischGrandpa   Kat:N f Pluràl:Papapa

 Mamama  DitschOma  FrànzeeschMamie  AnglischGrandma   Kat:N f Pluràl:Mamama

 Großkìnd  DitschEnkelkind  Frànzeeschpetit-enfant  Anglischgrandchild   Kat:N Pluràl:Großkìnder

 Brüeder  DitschBruder  Frànzeeschfrère  Anglischbrother   Kat:N m Pluràl:Briader

 Schweschter  DitschSchwester  Frànzeeschsoeur  Anglischsister   Kat:N f Pluràl:Schweschtra

 Kìnd  DitschKind  Frànzeeschenfant  Anglischchild   Kat:N nt Pluràl:Kìnder

 Bubbala  DitschBaby  Frànzeeschbébé  Anglischbaby   Kat:N n Pluràl:Bubbala

 Suhn  DitschSohn  Frànzeeschfils  Anglischson   Kat:N m Pluràl:Seehn

 Tochter  DitschTochter  Frànzeeschfille  Anglischdaughter   Kat:N n Pluràl:Tächter

 Büe  DitschJunge  Frànzeeschgarçon  Anglischboy   Kat:N m Pluràl:Büe

 Maidla  DitschMädchen  Frànzeeschfille  Anglischgirl   Kat:N nt Pluràl:Maidla

 Cousin  DitschCousin  Frànzeeschcousin  Anglischcousin   Kat:N m Pluràl:Cousin

 Cousine  DitschCousine  Frànzeeschcousine  Anglischcousin   Kat:N s Pluràl:Cousine

 Schwoger  DitschSchwager  Frànzeeschbeau-frère  Anglischbrother-in-law   Kat:N m Pluràl:Schweeger

 Schwìegermüeter  DitschSchwiegermutter  Frànzeeschbelle-mère  Anglischmother-in-law   Kat:N f Pluràl:Schwìegermiater

 Schwìegera  DitschSchwiegermutter  Frànzeeschbelle-mère  Anglischmother-in-law   Kat:N f Pluràl:Schwìegera

 Schwìegersuhn  DitschSchwager  Frànzeeschgendre  Anglischbrother-in-law   Kat:N m Pluràl:Schwìegerseehn

 Gschwèi  DitschSchwägerin  Frànzeeschbelle-soeur  Anglischsister-in-law   Kat:N f Pluràl:Gschwèi

 Tochtermànn  DitschSchwiegersohn  Frànzeeschgendre  Anglischson-in-law   Kat:N m Pluràl:Tochtermanner

 Suhnsfràui  DitschSchwiegertochter  Frànzeeschbru, belle-fille  Anglischdaughter-in-law   Kat:N f Pluràl:Suhnsfràuia

Tiarer

ändere
Tiar
Tiar

 Tiar  DitschTier  Frànzeeschanimal  Anglischanimal   Kat:N nt Pluràl:Tiarer


 Hund  DitschHund  Frànzeeschchien  Anglischdog   Kat:N m Pluràl:Hunda

 Kàtz  DitschKatze  Frànzeeschchat  Anglischcat   Kat:N f Pluràl:Kàtza

 Kìnggala  DitschKaninchen  Frànzeeschlapin  Anglischrabbit   Kat:N nt Pluràl:Kìnggala

 Hàs  DitschHase  Frànzeeschlièvre  Anglischhare   Kat:N m Pluràl:Hàsa

 Hàmschter  DitschHamster  Frànzeeschhamster  Anglischhamster   Kat:N m Pluràl:Hàmschter

 Müüs  DitschMaus  Frànzeeschsouris  Anglischmouse   Kat:N f Pluràl:Miis

 Ràtta  DitschRatte  Frànzeeschrat  Anglischrat   Kat:N f Pluràl:Ràtta

 Scharmüüs  DitschMaulwurf  Frànzeeschtaupe  Anglischmole   Kat:N f Pluràl:Scharmiis

 Eichhärnla  DitschEichhörnchen  Frànzeeschécureuil  Anglischsquirrel   Kat:N nt Pluràl:Eichhärnla

 Schìldkrott  DitschSchildkröte  Frànzeeschtortue  Anglischturtle   Kat:N m Pluràl:Schìldkrott

 Ìgel  DitschIgel  Frànzeeschhérisson  Anglischhedgehog   Kat:N m Pluràl:Ìgel

 Ross  DitschPferd  Frànzeeschcheval  Anglischhorse   Kat:N nt Pluràl:Rässer

 Esel  DitschEsel  Frànzeeschâne  Anglischdonkey   Kat:N m Pluràl:Esel

 Küeh  DitschKuh  Frànzeeschvache  Anglischcow   Kat:N f Pluràl:Kiah

 Ochs  DitschOchse  Frànzeeschbœuf  Anglischbeef   Kat:N m Pluràl:Ochsa

 Stiar  DitschStier  Frànzeeschtaureau  Anglischbull   Kat:N m Pluràl:Stiara

 Kàlb  DitschKalb  Frànzeeschveau  Anglischcalf   Kat:N nt Pluràl:Kalwa

 Geis  DitschGeiß  Frànzeeschchèvre  Anglischgoat   Kat:N f Pluràl:Geisa

 Schof  DitschSchaf  Frànzeeschmouton  Anglischsheep   Kat:N m Pluràl:Scheef

 Reh  DitschReh  Frànzeeschchevreuil  Anglischroe   Kat:N nt Pluràl:Reh

 Saui  DitschSchwein  Frànzeeschcochon  Anglischpig   Kat:N f Pluràl:Säi

 Wìldsaui  DitschWildschwein  Frànzeeschsanglier  Anglischwild boar   Kat:N f Pluràl:Wìldsäi

 Schnack  DitschSchnecke  Frànzeeschescargot  Anglischsnail   Kat:N m Pluràl:Schnacka

 Wurm  DitschWurm  Frànzeeschver  Anglischworm   Kat:N m Pluràl:Wìrm

 Schlànga  DitschSchlange  Frànzeeschserpent  Anglischsnake   Kat:N f Pluràl:Schlànga

 Frosch  DitschFrosch  Frànzeeschgrenouille  Anglischfrog   Kat:N m Pluràl:Fräscha

 Eidechsla  DitschEidechse  Frànzeeschlézard  Anglischlizard   Kat:N n Pluràl:Eidechsla

 Kafer  DitschKäfer  Frànzeeschcoléoptère  Anglischbeetle   Kat:N m Pluràl:Kafer

 Maiakafer  DitschGrille  Frànzeeschgrillon  Anglischcricket   Kat:N m Pluràl:Maiakafer

 Mucka  DitschFliege  Frànzeeschmouche  Anglischfly   Kat:N f Pluràl:Mucka

 Schnok  DitschStechmücke  Frànzeeschmoustique  Anglischmosquito   Kat:N m Pluràl:Schnoka

 Summervogel  DitschSchmetterling  Frànzeeschpapillon  Anglischbutterfly   Kat:N m Pluràl:Summerveegel

 Ìmmala  DitschBiene  Frànzeeschabeille  Anglischbee   Kat:N n Pluràl:Ìmmala

 Waschpa  DitschWespe  Frànzeeschguêpe  Anglischwasp   Kat:N f Pluràl:Waschpa

 Heigumber  DitschHeuschrecke  Frànzeeschsauterelle  Anglischgrasshopper   Kat:N m Pluràl:Heigumber

 Omeisa  DitschAmeise  Frànzeeschfourmi  Anglischant   Kat:N f Pluràl:Omeisa

 Schàwa  DitschMotte  Frànzeeschmite  Anglischmoth   Kat:N f Pluràl:Schàwa

 Ohrapfatzer  DitschOhrwurm  Frànzeeschpince-oreilles  Anglischearwig   Kat:N m Pluràl:Ohrapfatzer

 Ohragrìwler  DitschOhrwurm  Frànzeeschperce-oreilles  Anglischearwig   Kat:N m Pluràl:Ohragrìwler

 Brama  DitschBremse  Frànzeeschtaon  Anglischhorse-fly   Kat:N f Pluràl:Brama

 Rüppa  DitschRaupe  Frànzeeschchenille  Anglischcaterpillar   Kat:N f Pluràl:Rüppa

 Vogel  DitschVogel  Frànzeeschoiseau  Anglischbird   Kat:N m Pluràl:Veegel

 Àdler  DitschAdler  Frànzeeschaigle  Anglischeagle   Kat:N m Pluràl:Adler

 Agerschta  DitschElster  Frànzeeschpie  Anglischmagpie   Kat:N f Pluràl:Agerschta

 Àmsla  DitschAmsel  Frànzeeschmerle  Anglischblackbird   Kat:N f Pluràl:Àmsla

 Spàtz  DitschSpatz  Frànzeeschmoineau  Anglischsparrow   Kat:N m Pluràl:Spàtza

 Meisla  DitschMeise  Frànzeeschmésange  Anglischtit   Kat:N nt Pluràl:Meisla

 Nàchtigàll  DitschNachtigall  Frànzeeschrossignol  Anglischnightingale   Kat:N f Pluràl:Nàchtigàlla

 Kuckuck  DitschKuckuck  Frànzeeschcoucou  Anglischcuckoo   Kat:N m Pluràl:Kuckuck

 Nàchtkütz  DitschEule  Frànzeeschhibou  Anglischowl   Kat:N m Pluràl:Nàchtkütza

 Stork  DitschStorch  Frànzeeschcigogne  Anglischstork   Kat:N m Pluràl:Storka

 Schwalwala  DitschSchwalbe  Frànzeeschhirondelle  Anglischswallow   Kat:N n Pluràl:Schwalwala

 Rotschwànz  DitschRotschwanz  Frànzeeschrouge-queue  Anglischredstart   Kat:N m Pluràl:Rotschwanz

 Tüüwa  DitschTaube  Frànzeeschpigeon  Anglischpigeon   Kat:N d Pluràl:Tüüwa

 Kràbb  DitschRabe, Krähe  Frànzeeschcorbeau  Anglischcrow   Kat:N m Pluràl:Kràbba

 Hüehn  DitschHuhn  Frànzeeschpoule  Anglischhen   Kat:N d Pluràl:Hiahner

 Gückel  DitschHahn  Frànzeeschcoq  Anglischcock   Kat:N m Pluràl:Gickel

 Glìckala  DitschKüken  Frànzeeschpoussin  Anglischchick   Kat:N s Pluràl:Glìckala

 Walschhüehn  DitschTruthahn  Frànzeeschdindon  Anglischturkey   Kat:N d Pluràl:Walschhiahner

 Gàns  DitschGans  Frànzeeschoie  Anglischgoose   Kat:N d Pluràl:Gans

 Gàger  DitschGanter  Frànzeeschjars  Anglischgander   Kat:N m Pluràl:Gàger

 Anta  DitschEnte  Frànzeeschcanard  Anglischduck   Kat:N d Pluràl:Anta

 Pàppagei  DitschPapagei  Frànzeeschperroquet  Anglischparrot   Kat:N m Pluràl:Pàppagei

 Kànàrivogel  DitschKanarienvogel  Frànzeeschcanari  Anglischcanary   Kat:N m Pluràl:Kànàriveegel

 Schnapf  DitschSchnepfe  Frànzeeschbécasse  Anglischwoodcock   Kat:N f Pluràl:Schnapfa

 Fladermüüs  DitschFledermaus  Frànzeeschchauve-souris  Anglischbat   Kat:N f Pluràl:Fladermiis

 Fìsch  DitschFisch  Frànzeeschpoisson  Anglischfish   Kat:N m Pluràl:Fìsch

 Haifìsch  DitschHai  Frànzeeschrequin  Anglischshark   Kat:N m Pluràl:Haifìsch

 Wàlfìsch  DitschWal  Frànzeeschbaleine  Anglischwhale   Kat:N m Pluràl:Wàlfìsch

 Kàrpf  DitschKarpfen  Frànzeeschcarpe  Anglischcarp   Kat:N m Pluràl:Kàrpfa

 Foralla  DitschForelle  Frànzeeschtruite  Anglischtrout   Kat:N f Pluràl:Foralla

 Làchs  DitschLachs  Frànzeeschsaumon  Anglischsalmon   Kat:N m Pluràl:Làchsa

 Muschel  DitschMuschel  Frànzeeschmoule  Anglischclam   Kat:N d Pluràl:Muschla

 Ool  DitschAal  Frànzeeschanguille  Anglischeel   Kat:N m Pluràl:Oola

Pflànza

ändere
Pflànza
Pflànza

 Pflànza  DitschPflanze  Frànzeeschplante  Anglischplant   Kat:N f Pluràl:Pflànza


 Bàuim  DitschBaum  Frànzeescharbre  Anglischtree   Kat:N f Pluràl:Baim


 Eicha  DitschEiche  Frànzeeschchêne  Anglischoak   Kat:N f Pluràl:Eicha

 Tànna  DitschTanne  Frànzeeschsapin  Anglischfir   Kat:N f Pluràl:Tànna

 Büecha  DitschBuche  Frànzeeschhêtre  Anglischbeech   Kat:N f Pluràl:Büecha

 Pàppla  DitschPappel  Frànzeeschpeuplier  Anglischpoplar   Kat:N f Pluràl:Pàppla

 Holdra  DitschHolunder  Frànzeeschsureau   Kat:N m Pluràl:HoldraBlüema

ändere

 Blüema  DitschBlume  Frànzeeschfleur  Anglischflower   Kat:N f Pluràl:Blüema


 Rosa  DitschRose  Frànzeeschrose  Anglischrose   Kat:N f Pluràl:Rosa

 Maiagläckla  DitschMaiglöckchen  Frànzeeschmuguet  Anglischlily of the valley   Kat:N nt Pluràl:Maiaglìckla

 Sunnablüema  DitschSonnenblume  Frànzeeschtournesol  Anglischsunflower   Kat:N f Pluràl:Sunnablüema

 Butterblüema  DitschSonnenblume  Frànzeeschtournesol  Anglischsunflower   Kat:N f Pluràl:Butterblüema

 Schlìsselbliamla  DitschPrimel  Frànzeeschprimevère  Anglischprimrose   Kat:N nt Pluràl:Schlìsselbliamla

 Obst  DitschObst  Frànzeeschfruit  Anglischfruit   Kat:N nt Pluràl:-


 Äpfel  DitschApfel  Frànzeeschpomme  Anglischapple   Kat:N m Pluràl:Äpfel

 Beera  DitschBirne  Frànzeeschpoire  Anglischpear   Kat:N f Pluràl:Beera

 Oràscha  DitschOrange  Frànzeeschorange  Anglischorange   Kat:N f Pluràl:Oràscha

 Zitrona  DitschZitrone  Frànzeeschcitron  Anglischlemon   Kat:N f Pluràl:Zitrona

 Pamplemousse  DitschGrapefruit  Frànzeeschpamplemousse  Anglischgrapefruit   Kat:N f Pluràl:Pamplemousse

 Bànàna  DitschBanane  Frànzeeschbanane  Anglischbanana   Kat:N f Pluràl:Bànàna

 Zwatschga  DitschZwetschge  Frànzeeschquetsche  Anglischdamson   Kat:N f Pluràl:Zwatschga

 Pflüüma  DitschPflaume  Frànzeeschprune  Anglischplum   Kat:N f Pluràl:Pflüüma

 Mirabella  DitschMirabelle  Frànzeeschmirabelle  Anglischmirabelle plum   Kat:N f Pluràl:Mirabella

 Mellala  DitschAprikose  Frànzeeschabricot  Anglischapricot   Kat:N nt Pluràl:Mellala

 Triiwel  DitschTraube  Frànzeeschraisin  Anglischgrape   Kat:N f Pluràl:Triiwel

 Kìrscha  DitschKirsche  Frànzeeschcerise  Anglischcherry   Kat:N f Pluràl:Kìrscha

 Ardbeera  DitschErdbeere  Frànzeeschfraise  Anglischstrawberry   Kat:N f Pluràl:Ardbeera

 Xànderla  DitschJohannisbeere  Frànzeeschgroseille  Anglischredcurrant   Kat:N nt Pluràl:Xànderla

 Krüsala  DitschStachelbeere  Frànzeeschgroseille à maquereau  Anglischgooseberry   Kat:N nt Pluràl:Krüsala

 Hìmbeera  DitschHimbeere  Frànzeeschframboise  Anglischraspberry   Kat:N f Pluràl:Hìmbeera

 Brumbeera  DitschBrombeere  Frànzeeschmûre  Anglischblackberry   Kat:N f Pluràl:Brumbeera

 Heidelbeera  DitschHeidelbeere  Frànzeeschmyrtille  Anglischblueberry   Kat:N f Pluràl:Heidelbeera

 Hàgabutta  DitschHagebutte  Frànzeeschéglantine, cynorrhodon  Anglischrose hip   Kat:N f Pluràl:Hàgabutta

 Aschpala  DitschMispel  Frànzeeschnèfle  Anglischmedlar   Kat:N Pluràl:Aschpala

 Kìtta  DitschQuitte  Frànzeeschcoing  Anglischquince   Kat:N f Pluràl:Kìtta

 Nussa  DitschWalnuss  Frànzeeschnoix  Anglischnut   Kat:N f Pluràl:Nussa

 Hàselnussa  DitschHaselnuss  Frànzeeschnoisette  Anglischhazelnut   Kat:N f Pluràl:Hàselnussa

 Màndla  DitschMandel  Frànzeeschamande  Anglischalmond   Kat:N Pluràl:Màndla

 Käschtena  DitschKastanie  Frànzeeschchâtaigne  Anglischchestnut   Kat:N f Pluràl:Käschtena

 Màrrona  DitschMaroni  Frànzeeschmarron  Anglischchestnut   Kat:N Pluràl:Màrrona


 Gmias  DitschGemüse  Frànzeeschlégume  Anglischvegetable   Kat:N nt Pluràl:-


 Hartäpfel  DitschKartoffel  Frànzeeschpomme de terre  Anglischpotato   Kat:N m Pluràl:Hartäpfel

 Galriawla  DitschMöhre  Frànzeeschcarotte  Anglischcarrot   Kat:N nt Pluràl:Galriawla

 Bohna  DitschBohne  Frànzeeschharicot  Anglischbean   Kat:N f Pluràl:Bohna

 Miasla  DitschErbse  Frànzeeschpetit-pois  Anglischpea   Kat:N nt Pluràl:Miasla

 Arbsa  DitschErbse  Frànzeeschpois, pois cassé  Anglischpea   Kat:N nt Pluràl:Arbsa

 Ràhna  DitschRübe  Frànzeeschbetterave  Anglischbeet   Kat:N Pluràl:Ràhna

 Sàlàt  DitschSalat  Frànzeeschsalade  Anglischsalade   Kat:N m Pluràl:Salater

 Hitscherla  DitschFeldsalat  Frànzeeschmâche  Anglischcorn salad   Kat:N Pluràl:Hitscherla

 Krütt  DitschKraut  Frànzeeschchou  Anglischcabbage   Kat:N nt Pluràl:Krütt

 Rotkrütt  DitschRotkohl  Frànzeeschchou rouge  Anglischred cabbage   Kat:N Pluràl:Rotkrütt

 Sürkrütt  DitschSauerkraut  Frànzeeschchoucroute  Anglischsauerkraut   Kat:N nt Pluràl:Sürkrütt

 Schbrìsslerkehl  DitschRosenkohl  Frànzeeschchou de Bruxelles  AnglischBrussels sprout   Kat:N nt Pluràl:Schbrìsslerkehl

 Àndivi  DitschChicorée  Frànzeeschendive  Anglischchicory   Kat:N Pluràl:Àndivi

 Làuiech  DitschLauch  Frànzeeschpoireau  Anglischleek   Kat:N m Pluràl:Làuiech

 Màngold  DitschMangold  Frànzeeschbette  Anglischmangold   Kat:N m Pluràl:Màngold

 Schwàrwurzla  DitschBocksbart  Frànzeeschsaisifi  Anglischsalsify   Kat:N f Pluràl:Schwàrwurzla

 Zìwala  DitschZwiebel  Frànzeeschoignon  Anglischonion   Kat:N nt Pluràl:Zìwala

 Schàlotta  DitschSchalotte  Frànzeeschéchalote  Anglischshallot   Kat:N f Pluràl:Schàlotta

 Knowlig  DitschKnoblauch  Frànzeeschail  Anglischgarlic   Kat:N m Pluràl:Knowlig

Kärner

ändere

 Korn  DitschKorn  Frànzeeschgrain  Anglischgrain   Kat:N nt Pluràl:Kärner


 Weiza  DitschWeizen  Frànzeeschblé  Anglischwheat   Kat:N m Pluràl:Weiza

 Rogga  DitschRoggen  Frànzeeschseigle  Anglischrye   Kat:N m Pluràl:Rogga

 Hàwer  DitschHafer  Frànzeeschavoine  Anglischoat   Kat:N m Pluràl:Hàwer

 Walschkorn  DitschMais  Frànzeeschmaïs  Anglischmaize   Kat:N nt Pluràl:Walschkärner

 Riss  DitschReis  Frànzeeschriz  Anglischrice   Kat:N m Pluràl:Riss

 Gràs  DitschGras  Frànzeeschherbe  Anglischgrass   Kat:N nt Pluràl:Gràsa


 Schnìttlàuiech  DitschSchnittlauch  Frànzeeschciboulette  Anglischchive   Kat:N m Pluràl:Schnìttlàuiech

 Barlàuiech  DitschSauerampfer  Frànzeeschoseille  Anglischsorrel   Kat:N m Pluràl:Barlàuiech

 Bettbrunser  DitschLöwenzahn  Frànzeeschpissenlit  Anglischdandelion   Kat:N m Pluràl:Bettbrunser

 Kàtzawàdel  DitschSchachtelhalm  Frànzeeschprêle  Anglischhorsetail   Kat:N m Pluràl:Kàtzawadel

 Pfaffermìnz  DitschPfefferminz  Frànzeeschmenthe  Anglischpeppermint   Kat:N nt Pluràl:Pfaffermìnz

Kärwer

ändere
Kärwer
Kärwer

Milhüüser Wortschàtz/Kärwer


Mina
Mina

Milhüüser Wortschàtz/Mina

 Zitt  DitschZeit  Frànzeeschtemps  Anglischtimel   Kat:N f Pluràl:Zitta

 z'Morga  Ditschmorgens  Frànzeeschle matin  Anglischin the morning   Kat:Lok

 z'Mittàg  Ditschmittags  Frànzeeschl'après-midi  Anglischin the afternoon   Kat:Lok

 z'Owa  Ditschabends  Frànzeeschle soir  Anglischin the evening   Kat:Lok

 z'Nàcht  Ditschnachts  Frànzeeschla nuit  Anglischin the night   Kat:Lok

 àm àchta  Frànzeeschà huit heures  Anglischat eight o'clock   Kat:Lok

 àm hàlwer niina  Frànzeeschà huit heures et demie  Anglischat half past eight   Kat:Lok

 vor da àchta  Ditschvor acht Uhr  Frànzeeschavant huit heures  Anglischbefore eight o'clock   Kat:Lok

 noh da àchta  Ditschnach acht Uhr  Frànzeeschaprès huit heures  Anglischafter eight o'clock   Kat:Lok

 's ìsch niina  Ditsches ist neun Uhr  Frànzeeschil est neuf heures  Anglischit is nine o'clock   Kat:Lok

 àchta  Ditschacht Uhr  Frànzeeschhuit heures  Anglischeight o'clock   Kat:Lok 08:00

 fìmf àb àchta  Ditschfünf nach acht  Frànzeeschhuit heures cinq  Anglischfive past eight   Kat:Lok 08:05

 zeh àb àchta  Ditschzehn nach acht  Frànzeeschhuit heures dix  Anglischten past eight   Kat:Lok 08:10

 viartel àb àchta  Ditschviertel nach acht  Frànzeeschhuit heures et quart  Anglischquarter past eight   Kat:Lok 08:15

 zwànzig àb àchta  Ditschzwanzig nach acht  Frànzeeschhuit heures vingt  Anglischtwenty past eight   Kat:Lok 08:20

 fìmf bis hàlwer niina  Ditschfünf vor halb neun  Frànzeeschhuit heures vingt-cinq  Anglischtwenty-five past eight   Kat:Lok 08:25

 hàlwer niina  Ditschhalb neun  Frànzeeschhuit heures et demie  Anglischhalf past eight   Kat:Lok 08:30

 fìmf àb hàlwer niina  Ditschfünf nach halb neun  Frànzeeschneuf heures moins vingt-cinq  Anglischtwenty-five to nine   Kat:Lok 08:35

 zwànzig bis niina  Ditschzwanzig vor neun  Frànzeeschneuf heures moins vingt  Anglischtwenty to nine   Kat:Lok 08:40

 viartel uf niina  Ditschviertel vor neun  Frànzeeschneuf heures moins le quart  Anglischquarter to nine   Kat:Lok 08:45

 zeh bis niina  Ditschzehn vor neun  Frànzeeschneuf heures moins dix  Anglischten to nine   Kat:Lok 08:50

 fìmf bis niina  Ditschfünf vor neun  Frànzeeschneuf heures moins cinq  Anglischfive to nine   Kat:Lok 08:55

 zwälfa  DitschMittag  Frànzeeschmidi  Anglischnoon   Kat:Lok 12:00

 zwälfa (z'Nàcht) / Mìtternàcht  DitschMitternacht  Frànzeeschminuit  Anglischmidnight   Kat:Lok 24:00


Làndschàft

ändere
Làndschàft
Làndschàft

 Làndschàft  DitschLandschaft  Frànzeeschpaysage  Anglischlandscape   Kat:N f Pluràl:Làndschàfta


 Àcker  DitschAcker  Frànzeeschchamp  Anglischfield   Kat:N m Pluràl:Acker

 Fald  DitschFeld  Frànzeeschchamp  Anglischfield   Kat:N n Pluràl:Falder

 Wiesa  DitschWiesen  Frànzeeschpré  Anglischmeadow   Kat:N f Pluràl:Wiesa

 Wàld  DitschWald  Frànzeeschforêt  Anglischforest   Kat:N m Pluràl:Wald

 Dorf  DitschDorf  Frànzeeschvillage  Anglischvillage   Kat:N n Pluràl:Därfer

 Stàdt  DitschStadt  Frànzeeschville  Anglischtown   Kat:N f Pluràl:Städter

 Stroß  DitschStroß  Frànzeeschroute  Anglischroad   Kat:N f Pluràl:Stroßa

 Barg  DitschBerg  Frànzeeschmontagne  Anglischmountain   Kat:N m Pluràl:Barga

 Buckel  DitschHügel  Frànzeeschcolline  Anglischhill   Kat:N m Pluràl:Bìckel

 Glatscher  DitschGletscher  Frànzeeschglacier  Anglischglacier   Kat:N m Pluràl:Glatscher

 Steirosselta  DitschMoräne  Frànzeeschmoraine  Anglischmoraine   Kat:N f Pluràl:Steirosselta

 Dàmm  DitschDamm  Frànzeeschdigue  Anglischdam   Kat:N m Pluràl:Dàmma

 Brucka  DitschBrücke  Frànzeeschpont  Anglischbridge   Kat:N f Pluràl:Brucka

 Bàch  DitschBach  Frànzeeschrivière  Anglischriver   Kat:N m Pluràl:Bach

 Fluss  DitschFluss  Frànzeeschfleuve  Anglischriver   Kat:N m Pluràl:Flìss

 Runtz  DitschBächlein  Frànzeeschruisseau  Anglischbrook   Kat:N m Pluràl:Runtza

 Strom  DitschStrom  Frànzeeschcourant  Anglischstream   Kat:N m Pluràl:Strom

 Qualla  DitschQuelle  Frànzeeschsource  Anglischspring   Kat:N f Pluràl:Qualla

 Wàsserloch  DitschWasserloch  Frànzeeschtrou d'eau  Anglischwaterhole   Kat:N n Pluràl:Wàsserlächer

 Wèiech  DitschTeich  Frànzeeschétang  Anglischpond   Kat:N m Pluràl:Wèiech

 See  DitschSee  Frànzeeschlac  Anglischlake   Kat:N m Pluràl:See

 Meer  DitschMeer  Frànzeeschmer  Anglischsea   Kat:N n Pluràl:Meer

 Ìnsel  DitschInsel  Frànzeeschîle  Anglischisland   Kat:N f Pluràl:Ìnsel

Warkzig

ändere
Warkzig
Warkzig

 Warkzig  DitschWerkzeug  Frànzeeschoutil  Anglischtool   Kat:N n Pluràl:Warkzig


 Hàmmer  DitschHammer  Frànzeeschmarteau  Anglischhammer   Kat:N m Pluràl:Hammer

 Nàgel  DitschNagel  Frànzeeschclou  Anglischnail   Kat:N m Pluràl:Neegel

 Meißel  DitschMeißel  Frànzeeschciseau à bois  Anglischchisel   Kat:N m Pluràl:Meißel

 Strüüwa  DitschSchraube  Frànzeeschvis  Anglischscrew   Kat:N f Pluràl:Strüüwa

 Strüüwaziager  DitschSchraubenzieher  Frànzeeschtournevis  Anglischscrewdriver   Kat:N m Pluràl:Strüüwaziager

 Gwìnd  DitschGewinde  Frànzeeschfiletage  Anglischthread   Kat:N n Pluràl:Gwìnd

 Meter  DitschMeter  Frànzeeschmètre  Anglischmeter   Kat:N m Pluràl:Meter

 Saga  DitschSäge  Frànzeeschscie  Anglischsaw   Kat:N f Pluràl:Saga

 Schar  DitschSchere  Frànzeeschciseaux  Anglischscissors   Kat:N f Pluràl:Schara

 Zànga  DitschZange  Frànzeeschpince  Anglischpliers   Kat:N f Pluràl:Zànga

Füeßbàll

ändere
Füeßbàll
Füeßbàll

 Füeßbàll  DitschFußball  Frànzeeschfootball  Anglischfootball   Kat:N m


 Corner  DitschEckball  Frànzeeschcorner  Anglischcorner   Kat:N Pluràl:Corner

 Flìgel  DitschFlügel  Frànzeeschaile   Kat:N m Pluràl:Flìgel

 Fàul  DitschFoul  Frànzeeschfaute  Anglischfoul   Kat:N n

 Goal  DitschTor  Frànzeeschbut  Anglischgoal   Kat:N n Pluràl:Goal

 Goalmànn  DitschTorwart  Frànzeeschgardien de but  Anglischgoalkeeper   Kat:N m Pluràl:Goalmanner

 Spìeler  DitschSpieler  Frànzeeschjoueur  Anglischplayer   Kat:N m Pluràl:Spìeler

 Trainer  DitschTrainer  Frànzeeschentraîneur  Anglischcoach   Kat:N m Pluràl:Trainer

 Süpporter  DitschFan  Frànzeeschsupporter  Anglischsupporter   Kat:N m Pluràl:Süpporter

 Händs  DitschHandspiel  Frànzeeschmain  Anglischhandball   Kat:N

 uf Sits  DitschAbseits  Frànzeeschhors-jeu  Anglischoffside

 holza  Ditschholzfällen  Frànzeesch~bûcheronner, faire du petit bois, un jeu dur   Kat:V Partizip:gholzt

 käpfla  Frànzeeschjouer avec la tête   Kat:V Partizip:käpfelt

 müüra  Ditschmauern  Frànzeesch~bétonner   Kat:V Partizip:gmüürt

 Tod  DitschTod  Frànzeeschmort  Anglischdeath   Kat:N m Pluràl:Toda


 Àllerheiliga  DitschAllerheiligen  FrànzeeschToussaint  AnglischAll Saints' Day   Kat:N f Pluràl:Àllerheiliga

 Kìrchhoff  DitschFriedhof  Frànzeeschcimetière  Anglischcemetery   Kat:N m Pluràl:Kìrchhäff

 Liicht  DitschBestattung  Frànzeeschfunérailles/obsèques  Anglischfuneral   Kat:N f Pluràl:Liicht

 Gràb  DitschGrab  Frànzeeschtombe  Anglischgrave   Kat:N n Pluràl:Greewer

 Begrabnis  DitschBegräbnis  Frànzeeschenterrement  Anglischburial   Kat:N n Pluràl:Begrabnissa

 Leid  DitschTrauer  Frànzeeschdeuil  Anglischmourning   Kat:N n Pluràl:Leid

 Leidslitt  Ditschtrauernde Angehörige  Frànzeeschfamille en deuil   Kat:N pl

 Leicha  DitschLeiche  Frànzeeschcadavre  Anglischcorpse   Kat:N f Pluràl:Leicha

 starwa  Ditschsterben  Frànzeeschmourir  Anglischto die   Kat:V Partizip:gstorwa

 vergràwa  Ditschbegraben  Frànzeeschenterrer  Anglischto bury   Kat:V Partizip:vergràwa

Faschter (un wàs derzüe gheert)

ändere
Faschter
Faschter

 Fascht  DitschFest  Frànzeeschfête  Anglischfeast   Kat:N nt Pluràl:Faschter


 Nèijohr  DitschNeujahr  Frànzeeschnouvel an  AnglischNew Year's Day   Kat:N nt Pluràl:Nèijohr

 Nèijohrswunsch  DitschNeujahrswunsch  Frànzeeschvoeu de nouvel an  AnglischNew Year's wish   Kat:N nt Pluràl:Nèijohrswìnsch

 Ooschtra  DitschOstern  FrànzeeschPâques  AnglischEaster   Kat:N f Pluràl:Ooschtra

 Pfìngschta  DitschPfingsten  FrànzeeschPentecôte  AnglischPentecost   Kat:N nt Pluràl:Pfìngschta

 Sàntiklàuis  DitschSankt Nikolaus  FrànzeeschSaint-Nicolas  AnglischSaint Nicholas   Kat:N m

 Rübbelz  DitschKnecht Ruprecht  FrànzeeschPère Fouettard  AnglischKnight Rupert   Kat:N

 Labküecha  DitschLebkuchen  Frànzeeschpain d'épices  Anglischgingerbread   Kat:N m Pluràl:Labküecha

 Wiahnachta  DitschWeihnachten  FrànzeeschNoël  AnglischChristmas   Kat:N f Pluràl:Wiahnachta

 Wiahnàschtsowa  DitschWeihnachtsabend  Frànzeeschréveillon de Noël  AnglischChristmas Eve   Kat:N nt Pluràl:Wiahnàtsowa

 Staffestàg  DitschStephanstag  FrànzeeschSaint-Etienne  AnglischSt. Stephen's Day   Kat:N m

 Tànnabàuim  DitschWeihnachtsbaum  Frànzeescharbre de Noël  AnglischChristmas tree   Kat:N m Pluràl:Tànnabaim

 Kerza  DitschKerze  Frànzeeschbougie  Anglischcandle   Kat:N f Pluràl:Kerza

 Mìtternàchtsmass  DitschMitternachtsmesse  Frànzeeschmesse de minuit  AnglischMidnight Mass   Kat:N f Pluràl:Mìtternàchtsmass

 Chrìschtkìnd  DitschChristkind  Frànzeeschenfant Jésus  AnglischBaby Jesus   Kat:N nt Pluràl:Chrìschtkìnd

 Krìppa  DitschKrippe  Frànzeeschcrêche (grande, comme dans une église)  Anglischcrib   Kat:N f Pluràl:Krìppa

 Krìppala  DitschKrippe  Frànzeeschcrêche (petite, comme dans une maison)  Anglischcrib   Kat:N nt Pluràl:Krìppala

 Wiahnàchtsmànn  DitschWeihnachtsmann  FrànzeeschPère Noël  AnglischSanta Claus   Kat:N m Pluràl:Wiahnàchtsmanner

Verb
Verb

 Verb  DitschVerb  Frànzeeschverbe  Anglischverb   Kat:N n Pluràl:Verb


 • Teil Pàrtikel sìn vum Verb untrennbàr: be-, emp-, ent-, er-, ge-, mìss-, ver-, wìder-, zer-...
 • Àndra Pàrtikel sìn vum Verb trennbàr: àà-, àb-, i-, noh-, uf-, üs-...

S Zeicha ¦ bedittet àss d Pàrtikel vum Verb trennbàr ìsch.


 sìì  Ditschsein  Frànzeeschêtre  Anglischto be   Kat:V Partizip:gsìì

 hàà  Ditschhaben  Frànzeeschavoir  Anglischto have   Kat:V Partizip:ghàà

 wara  Ditschwerden  Frànzeeschdevenir  Anglischto become   Kat:V Partizip:worra

 düe  Ditschtun  Frànzeeschfaire  Anglischto do   Kat:V Partizip:-


 därfa  Ditschdürfen  Frànzeeschavoir le droit  Anglischto may   Kat:V Partizip:därfa

 känna  Ditschkönnen  Frànzeeschpouvoir  Anglischto can   Kat:V Partizip:känna

 meega  Ditschmögen  Frànzeeschapprécier  Anglischto like   Kat:V Partizip:meega

 müeßa  Ditschmussen  Frànzeeschdevoir  Anglischto have to   Kat:V Partizip:müeßa

 solla  Ditschsollen  Frànzeeschdevoir  Anglischto shall   Kat:V Partizip:solla

 wälla  Ditschwollen  Frànzeeschvouloir  Anglischto want   Kat:V Partizip:wälla


 bàuia  Ditschbauen  Frànzeeschconstruire  Anglischto build   Kat:V Partizip:bàuia

 àà¦bàuia  Ditschanbauen  Frànzeeschconstruire en plus, à côté  Anglischto attach   Kat:V Partizip:ààbàuia

 i¦bàuia  Ditscheinbauen  Frànzeeschaménager  Anglischto install   Kat:V Partizip:ibàuia

 uf¦bàuia  Ditschaufbauen  Frànzeeschreconstruire  Anglischto rebuild   Kat:V Partizip:ufbàuia

 um¦bàuia  Ditschumbauen  Frànzeeschmodifier une construction  Anglischto convert   Kat:V Partizip:umbàuia

 verbàuia  Frànzeeschconstruire (partout, trop ???)   Kat:V Partizip:verbàuia


 danka  Ditschdenken  Frànzeeschpenser  Anglischto think   Kat:V Partizip:dankt

 noh¦danka  Ditschnachdenken  Frànzeeschréfléchir  Anglischto ponder   Kat:V Partizip:nohdankt

 üs¦danka  Ditschausdenken  Frànzeeschconcevoir, mettre au point  Anglischto conceive   Kat:V Partizip:üsdankt froga  Ditschfragen  Frànzeeschdemander  Anglischto ask   Kat:V Partizip:gfrogt

 àà¦froga  Ditschanfragen  Frànzeeschdemander, en s'adressant à quelqu'un  Anglischto ask   Kat:V Partizip:ààgfrogt (Ìch bì ààgfrogt worra = Ma hàt mina Meinung wälla wìssa)

 noh¦froga  Ditschnachfragen  Frànzeeschs'intéresser, tenir à quelque chose  Anglischto like   Kat:V Partizip:nohgfrogt (Ar frog ìn sinera Àrwet nit noh = Sina Àrwet ìntressiart'na nìt)

 üs¦froga  Ditschausfragen  Frànzeeschinterroger  Anglischto interrogate   Kat:V Partizip:üsgfrogt (D Polizèi frogt'na üs)


 gaa  Ditschgeben  Frànzeeschdonner  Anglischto give   Kat:V Partizip:gaa

 àà¦gaa  Ditschangeben  Frànzeeschdéclarer  Anglischto state   Kat:V Partizip:ààgaa

 àb¦gaa  Ditschabgeben  Frànzeeschdéposer  Anglischto deliver   Kat:V Partizip:àbgaa

 i¦gaa  Ditscheingeben  Frànzeeschdonner, entrer quelque chose  Anglischto input   Kat:V Partizip:igaa

 noh¦gaa  Ditschnachgeben  Frànzeeschcéder (moralement)  Anglischto yield   Kat:V Partizip:nohgaa

 uf¦gaa  Ditschaufgeben  Frànzeeschabandonner  Anglischto give up   Kat:V Partizip:ufgaa

 üs¦gaa  Ditschausgeben  Frànzeeschdépenser  Anglischto spend   Kat:V Partizip:üsgaa

 züe¦gaa  Ditschzugeben  Frànzeeschavouer  Anglischto admit   Kat:V Partizip:züegaa


 geh  Ditschgehen  Frànzeeschaller  Anglischto go   Kat:V Partizip:gànga

 àà¦geh  Ditschangehen  Frànzeeschs'allumer ou concerner  Anglischto start or to concern   Kat:V Partizip:ààgànga (Dr Motor geht àà - oder- As geht uns nit àà)

 àb¦geh  Ditschabgehen  Frànzeeschs'éteindre / partir  Anglischto stop / to leave   Kat:V Partizip:àbgànga

 i¦geh  Ditscheingehen  Frànzeeschrétrécir  Anglischto shrink   Kat:V Partizip:igànga

 noh¦geh  Ditschfolgen  Frànzeeschsuivre  Anglischto follow   Kat:V Partizip:nohgànga (Ar geht ìhm noh)

 uf¦geh  Ditschaufgehen  Frànzeeschs'ouvrir  Anglischto open   Kat:V Partizip:ufgànga

 unter¦geh  Ditschuntergehen  Frànzeeschcouler, sombrer  Anglischto sink   Kat:V Partizip:untergànga

 vergeh  Ditschschmelzen  Frànzeeschfondre  Anglischto melt   Kat:V Partizip:vergànga (S Is vergeht)


 hola  Ditschholen  Frànzeeschchercher  Anglischto get   Kat:V Partizip:gholt

 i¦hola  Ditscheinholen  Frànzeeschrattraper  Anglischto catch up   Kat:V Partizip:igholt (Da Velorenner ìsch vorhar dr letscht gsìì, àwer ar holt jetzt d àndra i.)

 noh¦hola  Ditschnachholen  Frànzeeschrattraper  Anglischto catch up   Kat:V Partizip:nohgholt (Ar hàt mehrera Kurs verfahlt, ar müeßt sa jetzt nohhola.) kàuifa  Ditschkaufen  Frànzeeschacheter  Anglischto buy   Kat:V Partizip:kàuift

 àb¦kàuifa  Ditschabkaufen  Frànzeeschracheter  Anglischto buy out   Kat:V Partizip:àbkàuift

 i¦kàuifa  Ditscheinkaufen  Frànzeeschfaire des achats  Anglischto go shopping   Kat:V Partizip:ikàuift

 verkàuifa  Ditschverkaufen  Frànzeeschvendre  Anglischto sell   Kat:V Partizip:verkàuift kocha  Ditschkochen  Frànzeeschcuisiner  Anglischto cook   Kat:V Partizip:kocht

 àà¦kocha  Ditschankochen  Frànzeeschattacher à la casserole   Kat:V Partizip:ààkocht

 àb¦kocha  Ditschabkochen  Frànzeeschcuire nature (à l'eau)   Kat:V Partizip:àbkocht

 i¦kocha  Ditscheinkochen  Frànzeeschtrop cuire (plus d'eau !)   Kat:V Partizip:ikocht

 ìwer¦kocha  Ditschüberkochen  Frànzeeschdéborder à la cuisson   Kat:V Partizip:ìwerkocht

 uf¦kocha  Ditschaufkochen  Frànzeeschrecuire (idée de complément)   Kat:V Partizip:ufkocht

 üs¦kocha  Ditschauskochen  Frànzeeschtrop cuire (plus de saveur)   Kat:V Partizip:üskocht

 verkocha  Ditschverkochen  Frànzeeschtrop cuire (trop mou, purée)   Kat:V Partizip:verkocht

 vor¦kocha  Ditschvorkochen  Frànzeeschprécuire   Kat:V Partizip:vorkocht


 kumma  Ditschkommen  Frànzeeschvenir  Anglischto come   Kat:V Partizip:kumma

 àà¦kumma  Ditschankommen  Frànzeescharriver  Anglischto arrive   Kat:V Partizip:ààkumma

 dràà¦kumma  Ditschdarankommen  Frànzeescharriver (~c'est le tour de)   Kat:V Partizip:drààkumma (Ìch hà làng müeßa wàrta, àwer jetzt kumm i dràà = 's ìsch jetzt àn mìr.)

 dràà¦kumma  Ditschanschlagen  Frànzeeschcogner  Anglischto hit   Kat:V Partizip:drààkumma (D Vàsa ìsch àwaghèit wial ìch drààkumma bì.)

 drüss¦kumma  Ditschverstehen  Frànzeeschs'en sortir, dans le sens de "comprendre"  Anglischto understand   Kat:V Partizip:drüsskumma ('s ìsch züe kompliziart, ma kummt nìt drüss)

 i¦kumma  Ditscheinkommen  Frànzeeschvenir à l'idée  Anglisch~to think of   Kat:V Partizip:ikumma (A güeta Idee ìsch mìr ikumma.)

 noh¦kumma  Ditschnachkommen  Frànzeeschsuivre, dans le sens de "comprendre"  Anglischto understand   Kat:V Partizip:nohkumma (Kummsch noh, ìn dr Schüel?)

 uf¦kumma  Ditschaufkommen  Frànzeeschsurvenir (idée de rumeur)  Anglischto appear   Kat:V Partizip:ufkumma

 um¦kumma  Ditschumkommen  Frànzeeschpérir de mort violente  Anglischto die   Kat:V Partizip:umkumma

 üs¦kumma  Ditschauskommen  Frànzeeschbien s'entendre  Anglischto manage???   Kat:V Partizip:üskumma (Mìr kämma mìt unsera Noochbera güet üs.)

 verkumma  Ditschverkommen  Frànzeeschse décomposer, pourrir   Kat:V Partizip:verkumma

 vor¦kumma  Ditschvorkommen  Frànzeescharriver