Arimmerditschi Diernämme

(Witergleitet vun Wort:Tiernamen Rima)

Diernämme im Dialäkt vu Arrimmu:

 • àmbèssà, umbees Ameise
 • äneta (änetè) Ente
 • bèènulte Wiesel
 • bèjìnè Bienen
 • brääma Bremse
 • chääfer Käfer
 • chue f. (chie) Kuh
  • chàlp n. (-er) Kalb
  • chuetschà f. (chuetschè) Kuhkalb
  • èèrschtmälchà (-è) Kuh, die zum ersten Mal gekalbt hat
  • rìnt, rìn, n. (rìnnèr) trächtige Kuh, aber noch nicht gekalbt
  • schtiär m., schtìèri n. (schtìèrìnì) Stier
 • eeželj Esel
 • fèschsch Fisch
 • fiffultrajò Schmetterling
 • flèiga (flèigè), flaigo (flaigä), vlaigò Fliege
 • fògùl (fògla), Dim. weegelj (weegja), weegaltè Vogel
 • ganarìngngja Kanarienvogel
 • ganiwèl Weih, Falk
 • geis f. (Pl. geis), kaiss (kaiss) Geiß
  • bokch m. (bèkch) Geißbock
  • gìts s. (gìtsa) Geißlein
 • gòrmülò f. „Schabe“, Motte
 • hàànù (hàànè), hòònù (hòònè), hànò (hànè), haanjo (haanjè) Hahn
  • hènna (hènnè) Huhn, Henne
 • hatschpal Frosch
 • hirts Hirsch
 • hòso Hase
 • hùnd m. (hìnd) Hund
 • laatachja Eidechse
 • luuschsch (ljiischsch) Laus
 • mòòdjènä Maden
 • mòrdru m. Marder
 • mòrmanda Murmeltier
 • muuschsch Maus
 • òòrù Adler
 • paapùlò Schmetterling
 • pulepp Truthahn
 • ròòschsch Pferd
 • rosnàgùl (rosnàglà) Kaulquappe
 • schààf, schòòff (Sg. = Pl.), Dim. Schòòffjè Schaf
  • frìschschìk männliches Schlachtschaf
  • làmm n. (lammèr) Lamm
  • òòwjè n. Mutterschaf
  • wèdrè (wèdrènè) Widder, Schafbock
 • schäärmuus Maulwurf
 • schèmmjò (schèmmja) Eule
 • schnäk, schnakù Schnecke
 • schpinna f. (schpinnè) Spinne
 • schpìnnùwàp Spinnennetz
 • schtrafful Heuschrecke
 • schwĩĩ (schwìngkì –ìnì), schwiinn (schwiiljè) Schwein
  • bààrk m. männliches Schwein
  • bèi Mutterschwein
  • fäärlì (fäärlìnì) Ferkel
  • mõra (mõrè) Mutterschwein
 • tschootar Kröte
 • tüübè Taube
 • weera Wurm
 • wloo Floh
 • wòlthòno Birkhahn

Quälle

ändere
 • Ufzaichnige vu dr Clara Stockmeyer, Handschrift, Schweizerisches Idiotikon, Züri

Lueg au

ändere