Unterè Dalwangè voschtòt mò è Begränzigswand von èm Dal. Sûnonûm für è Dalwangè sin Dalflankè un Dalwand.

Nõch dè Definition von èm Dal cha sell übber 2-3 Wangè vofüègè, abhängig devò, wellè Deil vum Dal mò betrachtet. S gesamti Dal vofüègt immer übber 3 Dalwangè, nämlich diè beidè Sitèwangè sowiè diè Wangè, wo dè Aafang odder s Ènd vom Dal markyrt. I dè Règèl vofüègt dè Dalbodè übber è Gefälle zwischè m Dalaafang/-ènd un dè Dalöffnig. In Fallrichtig vom Dalbodè bschtimmt mò denn diè rächte un linke Dalwangè. Byschpill dõdefür: dè Munot bi Schafuusè thront a dè rächte Dalwangè vom Hochrhy, dè Hirschschprung lyt im unterè Deil vo dè linkè Dalwangè vom Höllèdal. Dè Begriff Dalwangè cha sich i dè Churzform Wangè als Plural vo Wangè voschteggè, wo für è baar Ortsnämè vowendet wörd, z. B. Obberwangè.

Luèg au Bearbeite