Eugene Black (Politiker)

Dialäkt: Mìlhüüserdiitsch

Dr Eugene Black (* 2. Juli 1879 z’ Blossom, Lamar County, Texas; † 22. Mai 1975 z’ Washington, D.C.) ìsch a àmerikànischer Jurischt un Politiker gsìì. Ar hàt vu 1915 bis 1929 dr Bundesstààt Texas vertratta ìm Represantàntahüss vu da Verainigta Stààta.

Dr Eugene Black.

si Lawa un sina Kàrriar

ändere

Dr Eugene Black ìsch àm 2. Juli 1879 z’ Blossom uf d’ Walt kumma, ìm texanischa Lamar County. Àm Ààfàng vu da 1890. Johra hàt d’ Fàmìlia uf Clarksville, ìm nochberliga Red River County, gwàndelt. Dr Eugene Black ìsch ìn d’ äffentliga Schüala gànga. Vu 1898 bis 1900 ìsch dr Black Lehrer gsìì ìm Lamar County. Ar hàt àui ìn’ra Poschtschtàzion gschàfft. Nochhar hàt’r Racht gschtudiart àn dr Cumberland University z’ Lebanon (Tennessee). Ànna 1905 hàt ma ìhn àls Rachtsànwàlt züagloo. Àls Ànwàlt hàt’r z’ äärscht z’ Clarksville gschàfft. Ar hàt àui ìm Grooshàndel gschàfft.

Ìn Politik ìsch dr Black Mìtglìed gsìì vu dr Demokràtischa Pàrtäi. Àn dr Kongresswàhl vu 1914 ìsch’r ìm ärschta Wàhlbeziark vum Texas àls Represantànt gwählt worra. Ìm Repräsantàntahüss ìsch’r àb em 4. März 1915 gsìì; ar ìsch em Horace Worth Vaughan si Nohfolger gsìì. Ar ìsch säcks Mol wìdergwählt worra un ìsch bis em 3. März 1929 ìm Kongress gblìewa. Därt ìsch’r a Frend gsìì vum John Nance Garner. Àls dr Black ìm Kongress gsìì ìsch, hàt dr Ärschta Waltkriag stàttgfunda. Üsserdam sìn hàt ma ànna 1919 un 1920 d’ 18. un 19. Verfàssungzüasatz ratifiziart.

Ànna 1828 hàt d’ demokràtischa Pàrtäi dr Eugene Black nìmm àls Kàndidàt fìr a Wìderwàhl ufgchställt. Noh sinera Àmtszitt ìm Kongress hàt dr Black vu 1929 bis 1966 àm United States Board of Tax Appeals gschàfft, ìn dr Bundeshàuiptschtàdt Washington, D.C.. Z’ Washington ìsch’r àm 22. Mai 1975 gchstorwa, ìm Àlter vu 95 Johra.

Literàtür

ändere
ändere